BHV Training

Bluestar Academy heeft een BHV Training waarbij de theoretische kennis van de BHV Training van achter je computer of laptop op een zelf gekozen locatie of tijd gevolgd kan worden middels een online treoretische kennis..

 

Voor het praktijkgedeelte van de Training dien je wel naar een van onze cursuslocaties te komen.

Inhoud van de BHV Training

De BHV Training behandelt onder meer de volgende onderwerpen:

- Basis Eerste Hulp Verlening

- Brand

- Ontruiming

- Brandblusmiddelen

 

Het offline gedeelte van de BHV Training op een van onze opleidingslocaties bestaat uit onder meer uit het aanleren van de volgende praktische vaardigheden:

- Wondverzorging

- Verband aanbrengen

- Reanimatie met AED gebruik

- Table Top ontruimingsoefening

- Gebruik brandblusmiddelen (brandje blussen)

 

Het geheel van onze BHV Training in combinatie met het compacte praktische vaardigheden offline deel bij een van onze opleidingslocaties maakt van onze BHV Training een investering die zowel in tijd als geld de moeite waard is.

 

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen. Bedrijfshulpverlening is verplicht voor werkgevers in Nederland.

 

De Arbowet geeft geen informatie over hoe de bedrijfshulpverlening moet worden opgezet. Wel staat er: ‘De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in de wet genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.’

 

Het vinden van nieuwe bhv’ers is een bekend probleem. Een mogelijke oplossing is ‘gewone’ werknemers koppelen aan opgeleide bhv’ers als dat nodig is. Op zich kan dat, mits duidelijk is wie welke taak heeft. De Arbowet geeft niet aan dat alle bhv’ers dezelfde opleiding moeten hebben. Wat ook voorkomt,is dat er verschillende ‘typen’ bedrijfshulpverleners zijn: de opgeleide (brandveiligheid en EHBO), alleen EHBO en de ontruimingsmedewerker. Deze laatste wordt ingezet om bij een calamiteit zo snel mogelijk het gebouw te ontruimen. Feitelijk is daar (behalve een interne instructie) geen aparte opleiding voor nodig. Het kunnen inzetten van een ontruimingsmedewerker hangt af van het soort organisatie en type gebouw. Een optie kan zijn om in de arbocatalogus van uw sector te kijken of daar aan het onderwerp aandacht wordt besteed.

 

Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet

 

1 De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

 

2 Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

 

·         het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

 

·         het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

 

·         het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de       inrichting.

 

3 De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en          zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

 

 

Is een Bedrijfshulpverlener training voor de BHV-er verplicht?

 

Nee, een Training is niet verplicht. De wet zegt dat de bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting en zodanig georganiseerd zijn, dat zij de taken zoals genoemd in de Arbowet naar behoren kunnen vervullen. Je kunt voldoen aan deze verplichting door bijvoorbeeld brandoefeningen te organiseren voor jouw personeel of iemand van het Rode Kruis uit te nodigen voor uitleg. Als je een ontruimingsplan moet hebben, dan moet je ook regelmatig de ontruiming oefenen.

 

Advies is om de Training één keer per jaar te doen (en te registreren!). Als je er maar voor zorgt dat de kennis van de Training up-to-date blijft. Dat je voldoende tijd besteedt aan het bijscholen van jouw medewerkers moet je kunnen aantonen door een vorm van registratie. Dit kan bijvoorbeeld door het tonen van een bevestiging van de brandweer dat er een brandoefening is geweest, een verslag waarin staat dat je BHV hebt behandeld tijdens een werkoverleg, een certificaat van een cursus etc.

 

U kunt de bhv'ers ook een Training bij een opleidingsinstituut laten volgen, maar dit is dus slechts één van de manieren om aan de wet te voldoen.

 

Opleidingsinstituten die zeggen dat een certificaat van de Training maar één jaar geldig is, zeggen dit vanuit commerciële grondslagen en niet vanuit wettelijke grondslagen. Zij zien liever dat jouw BHV'ers elk jaar bij hen op Training gaan.

 

Zoals wij (Bluestar Academy) het zien:

 

Vaak wordt het bijhouden en oefenen van BHV competenties middels de training een ondergeschoven kindje als de dagelijkse bedrijfsvoering op dreef is. Wij hebben de ruime ervaring dat als we een cursist na een jaar weer terug zien, vaardigheden en kennis behoorlijk ver weggezakt zijn.

 

Ja, een extern bureau inhuren brengt kosten met zich mee. Heeft u een grotere groep die opgeleid moet worden dan is incompany vaak een goedkopere oplossing.

 

Aan welke eisen/competenties moet ik denken bij een bedrijfshulpverlener?

 

Een bedrijfshulpverlener moet zo snel mogelijk ter plaatse kunnen zijn (binnen een aantal minuten). Het is dus verstandig te kiezen voor medewerkers die vaak op de werkvloer zijn. Je kunt het beste kiezen voor medewerkers die doortastend en stressbestendig zijn. De bedrijfshulpverlener moet voldoende kennis hebben om de taken zoals hierboven benoemd, goed te kunnen uitvoeren.

 

De overheid heeft een opleidingsprofiel voor bedrijfshulpverleners ontwikkeld. Uit jouw RIE moet blijken of dit opleidingsprofiel voldoende is of dat er volstaan kan worden met een vereenvoudigde versie. In sommige gevallen kan de RIE aantonen dat er bedrijfshulpverleners met gespecialiseerde vaardigheden nodig zijn. Jouw arbodienst kan je hierin ook ondersteunen. Het opleidingsinstituut waar de Training gevolgd wordt ook.

 

De keuze van een opleidingsinstituut is vrij. Maar als je bijvoorbeeld iemand in dienst hebt die al in het bezit is van een EHBO-diploma, dan kun je er ook voor kiezen deze persoon alleen op het gebied van brandbeperking- en bestrijding, ontruiming en de interne procedures bij een calamiteit bij te scholen. Of je organiseert zelf een opleiding in samenwerking met de plaatselijke brandweer en het Rode Kruis. Er zijn dus diverse mogelijkheden om aan de wet te voldoen, zolang je er maar voor zorgt dat de BHV'ers voldoende zijn opgeleid en je hebt vastgelegd hoe ze zijn opgeleid. De arbeidsinspectie zal je naar deze schriftelijke registratie vragen.